Betaling lesgeld via automatische incasso/contante betaling.

Betaling is mogelijk via automatische incasso of per contante betaling. U dient middels het machtigingsformulier (via het inschrijfformulier op de website) te machtigen tot automatische incasso. Het lesgeld word maandelijks geïncasseerd voorafgaand aan de betreffende maand. U ontvangt hiervan tijden per mail een pre notificatie waarin de wettelijk verplichte informatie is weergegeven. De lesgelden worden maandelijks vooraf geïncasseerd tussen de 25e en 28e van de maand.

Eenmalige betalingen voor het diplomazwemmen worden via een eenmalige incasso van u rekening afgeschreven.

U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op bank- of girorekening. Indien om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt er contact met u opgenomen. Indien de verplichting niet binnen 7 dagen wordt betaald, wordt er een herinnering toegestuurd. Voor het versturen van de eerste herinneringsnota worden administratieve kosten in rekening gebracht á € 2.50. Voor elke opvolgende herinneringsnota word er € 5 in rekening gebracht. Zwemschool Joke behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betalingen en of storneren van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de ouder/verzorger.

Wanneer u ervoor kiest de zwemlessen contant te betalen dan ontvangt u aan het einde van de maand een factuur voor het lesgeld. U dient de factuur de eerst volgende zwemles contant te betalen. Indien u om welke reden dan ook, het lesgeld niet de eerst volgende zwemles betaald dan heeft uw kind geen toegang tot de zwemles.